Contact us : 02-9620200     
 
 
 Advanced search
Forgot password?  Register Now
User Name : Password :
 
 
EN-DT00018
Job Summary
 
Job Type : any
Location : NONTHABURI, Thailand
Salary (THB/month): 15 k - 28 k
Minimum Experience: 1 year
Education : Bachelor
EIT Job Id : EN-DT00018
Job Function :
Sales
Open to :
Thai national Only
 

Sales Executive (กรุงเทพฯ ปริมณ ชลบุรี ระยอง ปราจีนบึรี อยูธยา โคราช)

Job Description
ลูกค้าของเราห้บริการด้านการตรวจสอบความถูกต้อง (Validation) ของระบบห้องสะอาด เพื่อให้คุณมั่นใจว่าสภาพแวดล้อมในการทำงานถูกควบคุมให้เป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ใช้งาน และเป็นไปตามข้อกำหนดกฏหมายและมาตรฐานต่างๆ เช่น GMP (WHO, PIC/S, ICH), ISO 14644
นอกจากนี้ เรายังให้บริการจัดทำเอกสาร การตรวจรับรองและการตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องจักร/เครื่องมือต่างๆ (IQ/OQ) เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานอุตสาหกรรมได้ภายในระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนด

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ขายงานตรวจสอบ ทดสอบ ห้องสะอาด และอุณหภูมิ เช่น ห้องผ่าตัด ห้องผลิตยา รง อีเล็คโทรนิค รง อาหาร รง ชิ้นส่วนรถยนต์
Job Qualification
- เพศชายหรือหญิง ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ การตลาด นิเทศ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่มีพื้นฐานด้าน วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
- อายุ 23-38 ปี
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- เคยมีประสบการณ์อุตสาหกรรมโรงงาน อีเลคโทรนิค หรือ automotive จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ต้องมีรถยนต์ส่วนตัว
- สามารถทำงานที่ กรุงเทพฯ ปริมณ ชลบุรี ระยอง ปราจีนบึรี อยูธยา โคราช

Working Location : Nonthaburi
Working Hour : จันทร์-ศุกร์ 8.30- 17.30
Benefits :
- ไม่จำเป็นต้องเข้าออฟฟิตทุกวัน
- Fleet Card วงเงิน 10,000 บาทตามการใช้งาน ค่าสึกหรอ 4,000 บาท
- ค่าทางด่วน ตามจ่ายจริง ไม่เกิน 1,500 บาท
- Tel ตามจริงไม่เกิน 1,500 บาท
- Com&Incentive 1-4% ของยอดขาย ตามเงื่อนไขของบริษัท
"Must Have" in Candidate qualifications


- Are you age 23-38 years old?
- Did you graduate in Bachelor’s Degree related fields?
- Do you have own car?